Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Získanie nižšieho stredného vzdelania

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania https://www.minedu.sk/skolsky-rok-20222023/

Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b) a § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (VJM)
 

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania
Uchádzač, ktorý dosiahol vek 16 rokov a skončil povinnú školskú dochádzku môže podať prihlášku do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.

Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín konania vstupného písomného testu je 04. – 15. 09. 2023. O presnom termíne budú uchádzači včas informovaní.

Úspešný účastník vstupného testu absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.
Neúspešný účastník vstupného testu absolvuje najprv program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Následne absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 30. 06. 2024.

Základnú školu, v ktorej sa bude konať vstupný test, komisionálne skúšky a organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania určil Regionálny úrad školskej správy v Trnave nasledovne:
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34
917 01 Trnava