Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania
Uchádzač, ktorý dosiahol vek 16 rokov a skončil povinnú školskú dochádzku môže podať prihlášku do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.

Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín konania vstupného písomného testu je 04. – 15. 09. 2023. O presnom termíne budú uchádzači včas informovaní.

Úspešný účastník vstupného testu absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 31. 01. 2024.
Neúspešný účastník vstupného testu absolvuje najprv program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Následne absolvuje komisionálne skúšky v období od 01. 10. 2023 do 30. 06. 2024.

Základnú školu, v ktorej sa bude konať vstupný test, komisionálne skúšky a organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania určil Regionálny úrad školskej správy v Trnave nasledovne:
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34
917 01 Trnava