Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Vyhláška č. 21/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Vyhláška č. 330/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania

Vyhláška č. 533/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Vyhláška č. 585/2008 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia)

Vyhláška č. 75/2023 Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. februára 2023 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

NARIADENIE VLÁDY č. 103/2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

NARIADENIE VLÁDY č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.
 

NARIADENIE VLÁDY č. 301/2020 z 28.októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.

NARIADENIE VLÁDY č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

VYHLÁŠKA č. 9/2001 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

VYHLÁŠKA č. 22/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

VYHLÁŠKA č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

ZÁKON č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)

ZÁKON č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ZÁKON č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov