Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Nostrifikácie - uznanie dokladov o vzdelaní

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU

O uznaní dokladu o ukončení štúdia, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad školskej správy v súlade s o zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní.

Regionálny úrad školskej správy posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, regionálny úrad školskej správy konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

Ďalšie informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní sú uvedené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Zoznam právnych predpisov a Bilaterálne dohody týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní na akademické účely (pokračovanie v štúdiu) sú zverejnené na webovom sídle:

https://www.minedu.sk/zoznam-pravnych-predpisov-upravujucich-cinnost-strediska-na-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Informácie k overeniu pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie sú uvedené na webovom sídle:

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-doklad_vydany_v_cudzine_na_pouzitie_v_sr

Od 1.4.2024 dochádza ku zmene vo výške správnych poplatkov za vybavenie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní:

- Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 7 eur

- Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 40 eur

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu vydaného v štáte, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

Príloha: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní